خانه > اخبار > اخبار صنعتی

طراحی ارتفاع برج برق

2022-08-30

طراحی ارتفاع برج برق
ارتفاع معمولاً 25-40 متر است.
دکل ها بیشتر در نزدیکی نیروگاه ها و ایستگاه های توزیع در میدان ساخته می شوند. به عنوان یک تاسیسات مهم در بخش برق، دکل ها می توانند سیم های بالای سر را بر عهده بگیرند و نقش حفاظت و پشتیبانی را ایفا کنند. طراحی، ساخت، نصب، نگهداری و بازرسی کیفی دکل برق تضمین مهمی برای بهره برداری و توسعه سیستم برق مدرن است.
کل برج عمدتاً از سه قسمت تشکیل شده است: سر برج، بدنه برج و پایه برج. اگر برج کابل باشد یک قسمت کابل هم اضافه می کند.
1، سر برج
از قسمت پایه برج به قسمت برج به شدت (خارج از خط شکسته مکرر) از قسمت فوقانی سر برج تغییر می کند، اگر تغییر شدیدی در قسمت وجود نداشته باشد، قسمت بالایی وتر پایینی بازوی ضربدری سیستم سر برج است.
2، پایه های برج
قسمت بالای برج را پایه برج می گویند.
3، برج
قسمت بین پاها و برج را بدن می گویند.